اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/12
کل خالص ارزش دارائی ها 1,555,474,579,815 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 127,875,253 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 127,875,253 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 128,794,915 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,164

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/05

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

مدیر ثبت:

كارگزاري نهايت نگر

مدیران سرمایه گذاری:

امير محمد سلامتي، رحيم سعادت زاده، مهدي كارنامه حقيقي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كوشامنش