اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/27
کل خالص ارزش دارائی ها 736,645,749,884 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 62,033,326 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 62,033,326 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 62,765,583 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,875

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/05

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

مدیر ثبت:

كارگزاري نهايت نگر

مدیران سرمایه گذاری:

امير محمد سلامتي، رحيم سعادت زاده، مهدي كارنامه حقيقي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كوشامنش