Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و و احدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداقل ٧٠%از کل دارایی های صندوق
٢ - سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر  
١ - ٢ پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر ١٠% از کل دارایی های صندوق
٢ - ٢ پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
٣ - سهام،حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از کل دارایی های صندوق
٤ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر ٢٠% از کل دارایی های صندوق
٥ - سهام، حق تقدم و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام،حق تقدم و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره ناشر
٦ - واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر٥% از کل دارایی های صندوق

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ٢ جدول فوق تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان