صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1400 1400/03/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره یکساله منتهی به 30 اسفند ماه سال 99 1400/02/12
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره یک ساله منتهی به 30 اسفندماه 1399 1400/02/12
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1400 1400/02/05
گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30 اسفندماه سال 99 1400/01/30
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 1400/01/30
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 1400/01/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1399 1399/12/06
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به30 دی ماه 1399 1399/11/08
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه سال 99 1399/10/29
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399 1399/10/29
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به30 آذر ماه 1399 1399/10/07
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به30 آبان ماه 1399 1399/09/09
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سال 99 1399/08/12
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/08/12
افشای پرتفوی ماهانه به30 مهر ماه 1399 1399/08/10
گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سال 99 1399/07/22
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1399 1399/07/22
افشای پرتفوی ماهانه به 31 شهریور ماه 1399 1399/07/07
افشای پرتفوی ماهانه به 31 مرداد ماه 1399 1399/06/10
افشای پرتفوی ماهانه به 31 تیرماه 1399 1399/05/06
گزارش عملکرد دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 99 1399/04/23
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 1399/04/23
افشای پرتفوی ماهانه به 31 خرداد ماه 1399 1399/04/10
افشای پرتفوی ماهانه به 31 اردیبهشت ماه 1399 1399/03/10
صورت های مالی برای دوره سالانه منتهی به 29 اسفند 1398 ( حسابرسی شده) 1399/02/17
افشای پرتفوی ماهانه به 31 فروردین ماه 1399 1399/02/08
گزارش عملکرد دوره 12 ماهه منتهی به29 اسفند ماه سال 98 1399/01/30
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به سال مالی 1398 1399/01/30
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 1399/01/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 1398/12/12
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1398 1398/11/08
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به30 آذر ماه 1398 1398/10/28
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1398 1398/09/09
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 ( حسابرسی شده ) 1398/08/14
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 1398 1398/08/08
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/24
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/24
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/09
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1398 1398/05/09
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به31 خرداد ماه 1398 1398/04/31
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/30
صورت های مالی برای دوره سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 (اصلاحیه حسابرسی شده) 1398/04/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/03/08
صورت های مالی برای دوره سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 ( حسابرسی شده) 1398/02/15
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا برای ماه منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره منتهی به 29 اسفند 1397 1398/01/25
صورت های مالی برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 1398/01/25
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفندماه 1397 1398/01/07
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1397/12/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1397/11/10
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره ی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه سال 1397 1397/10/25
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه سال 1397 1397/10/25
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1397/10/09
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا برای ماه منتهی به 1397/08/30 1397/09/11
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 ( حسابرسی شده ) 1397/08/15
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پویا ماه منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
گزارش عملکرد مدیر برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/25
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده ) 1397/07/25
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا برای ماه منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پویا ماه منتهی به 1397/05/31 1397/06/10
گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 96 - اصلاحیه 1397/05/28
صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396(حسابرسی شده ) - اصلاحیه 1397/05/28
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا ماه منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/30
صورتهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31(حسابرسی نشده) 1397/04/30
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پویا ماه منتهی به 1397/01/31 1397/04/16
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا برای ماه منتهی به 1397/03/31 1397/04/09
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا برای ماه منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
صورتهای مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(حسابرسی شده) 1397/02/26
صورتهای مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(حسابرسی نشده) 1397/02/03
گزارش عملکرد 12ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/03
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا برای ماه منتهی به 1396/12/29 1397/01/08
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پویا ماه منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1396 1396/04/21
صورت های مالی دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 (حسابرسی نشده) 1396/04/21
صورت های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 ( حسابرسی شده ) 1396/02/24
صورت های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 ( حسابرسی نشده ) 1396/01/29
گزارش عملکرد 12ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 1396/01/29
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 04-07-1391 1394/01/17
صورت های مالی دوره مالی 9ماهه منتهی به 4دی ماه 1393 ( حسابرسی نشده ) 1393/10/28
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 04-10-1393 1393/10/21
صورتهای مالی برای دوره 6ماهه منتهی به 4 مهر ماه 1393( حسابرسی شده ) 1393/08/25
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 04-07-1393 1393/08/03
صورتهای مالی برای دوره 6ماهه منتهی به 4 مهر ماه 1393( حسابرسی نشده ) 1393/07/22
صورتهای مالی برای دوره 3 ماهه منتهی به 4 تیر ماه 1393( حسابرسی نشده ) 1393/04/22
صورتهای مالی سال منتهی به 04-01-93 (حسابرسی شده ) 1393/03/12
صورتهای مالی سال منتهی به 04-01-93 (حسابرسی نشده ) 1393/01/30
صورتهای مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به 4 دی ماه 1392 ( حسابرسی نشده ) 1392/11/05
صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 4مهر 92 1392/08/25
صورت های مالی منتهی به 20 اسفند ماه 1387 ( حسابرسی نشده ) 1392/08/13
صورت های مالی منتهی به 20 اسفند ماه 1388 ( حسابرسی نشده ) 1392/08/13
صورت های مالی منتهی به 4 فروردین ماه 1390 ( حسابرسی نشده ) 1392/08/07
صورت های مالی منتهی به 4 مهر ماه 1391 ( حسابرسی نشده ) 1392/07/29
صورت های مالی منتهی به 4 مهر ماه 1390 ( حسابرسی نشده ) 1392/07/29
صورت های مالی منتهی به 4 فروردین ماه 1391 ( حسابرسی نشده ) 1392/07/29
صورت های مالی منتهی به 4 فروردین ماه 1392 ( حسابرسی نشده ) 1392/07/29
صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 7 مهر ماه 1392 ( حسابرسی نشده ) 1392/07/26
صورت های مالی منتهی به 4 تیر ماه1392 بخش اول 1392/05/15
صورت های مالی منتهی به 4 تیر ماه 1392 بخش دوم 1392/05/15
صورتهاي مالي حسابرسی شده صندوق پويا منتهي به 4فروردين92 1392/05/05
صورتهاي مالي حسابرسی شده صندوق پويا منتهي به 4فروردين92 1392/05/05
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی فروردین92 1392/05/05
صورتهاي مالي صندوق پويا منتهي به 4فروردين92 1392/04/29
صورتهای مالی برای دوره نه ماهه منتهی به 4 دی ماه 1391 1391/12/09
گزارش حسابرسي و صورتهاي مالي صندوق پويا منتهي به 4فروردين 91 1391/10/03
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 4 مهرماه 1391 1391/10/03
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 4 تیر ماه 1391 1391/05/24
صورتهای مالی برای دوره نه ماهه منتهی به 4 دی ماه 1390 1390/10/04
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 4 مهرماه 1390 1390/07/04
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 4 تیر ماه 1390 1390/04/04
گزارش حسابرسي و صورتهاي مالي صندوق پويا منتهي به 4فروردين 90 1390/01/04
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن 1388/12/20
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن 1387/12/20