مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1400/01/25( تعیین صاحبان امضاء مجاز) 1400/03/19
آگهی روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1399/10/23( تغییر رکن متولی ) 1400/03/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/26( تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/12/30) 1400/03/10
آگهی روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1400/02/12( تغییر هزینه ها ) 1400/03/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/12 ( تغییر هزینه ها ) 1400/03/05
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 1400/02/26 (تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/12/30) 1400/02/26
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/05( تمدید دوره فعالیت صندوق) 1400/02/18
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ 1400/01/25 1400/02/18
آگهی دعوت به مجمع تصویب صورت مالی منتهی به 1399.12.30 صندوق 1400/02/13
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 1400/02/12( تغییر هزینه های صندوق) 1400/02/12
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 1400/02/05 ( تمدید دوره فعالیت صندوق) 1400/02/05
آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1400/02/12 1400/01/30
آگهی دعوت به مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1400/02/05 1400/01/30
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1399/10/23 (تغییر رکن متولی) 1399/12/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1399.10.23 ( تغییر هزینه ها ) 1399/12/02
آگهی روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1399/10/23 ( تغییر هزینه ها ) 1399/12/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/23 ( تغییر رکن متولی ) 1399/11/20
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا 1399/10/23( تغییر هزینه ها) 1399/10/23
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا 1399/10/23( تغییر رکن متولی ) 1399/10/23
آگهی روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1399/09/23 ( تغییر هزینه ها ) 1399/10/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1399.09.23 ( تغییر هزینه ها ) 1399/10/17
آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1399/10/23 1399/10/09
آگهی دعوت به مجمع تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1399/10/23 1399/10/09
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا 1399/09/23( تغییر هزینه ها) 1399/09/23
آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1399.09.23 1399/09/10
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1399/06/29 ( تمدید دوره فعالیت ) 1399/08/19
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1399.06.11 ( تغییر بند د ماده 22 اساسنامه ) 1399/07/29
آگهی روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1399/03/11 ( تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29 ) 1399/07/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1399.06.29 ( تمدید دوره فعالیت صندوق ) 1399/07/06
لیست اصلاحی اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا 1399/06/29( تمدید دوره فعالیت) 1399/06/30
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا 1399/06/29( تمدید دوره فعالیت) 1399/06/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1399.06.11 ( تغییر بند د ماده 22 اساسنامه ) 1399/06/29
آگهی دعوت به مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق 1399/06/16
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا 1399/06/11( تغییر ماده 22 اساسنامه) 1399/06/11
آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر ماده 22 اساسنامه صندوق(1399.06.11) 1399/05/29
آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر ماده 22 اساسنامه صندوق 1399/05/28
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1399/03/11 ( تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29 ) 1399/05/27
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا 1399/05/12( تغییر ماده 22 اساسنامه) 1399/05/12
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1399/02/17( تصویب صورتهای مالی ) 1399/05/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/11 (تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29) 1399/04/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/11 (تغییر هزینه ها) 1399/04/08
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1399/03/11( تغییر هزینه ها ) 1399/04/08
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا 1399/03/11( تغییر هزینه ها) 1399/03/11
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا 1399/03/11( تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29) 1399/03/11
آگهی دعوت به مجمع جهت تصویب صورت مالی وتغییر حسابرس 1399/02/31
آگهی دعوت به مجمع به منظور تغییر هزینه نرم افزار و حسابرس 1399/02/31
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1398/09/10 ( اصلاح ترکیب دارایی های مجاز ) 1398/09/26
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/09/10 ( اصلاح ترکیب دارایی ها ) 1398/09/24
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1398/04/04 (تصویب صورت های مالی) 1398/07/06
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1397/10/01 ( تغییرمدیر صندوق ) 1398/04/30
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1398/04/04 ( تغییر هزینه ها ) 1398/04/23
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1397/12/08 ( تغییر صاحبان امضاء ) 1398/04/23
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/04/04 ( تصویب صورت های مالی ) 1398/04/23
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 98/04/04( تغییر هزینه های حسابرس و نرم افزار) 1398/04/17
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/10/01 ( تغییر رکن مدیر ، تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز ، تغییر آدرس ) 1398/02/02
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/10/01 و تاییدیه سازمان ( تغییر رکن مدیر و سایر موارد ) 1397/11/23
نامه سازمان و صورتجلسه تصویب شده مجمع مورخ 1397/10/01 1397/10/24
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/10/01 ( جهت تغییر رکن مدیر و سایر موارد ) 1397/10/01
آگهی دعوت سهامداران ممتاز به مجمع به منظور تغییر مدیریت صندوق و سایر موارد 1397/09/27
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1397/02/29 ( تصویب صورت های مالی ) 1397/08/28
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/04/25 ( تصویب صورت های مالی ) 1397/08/15
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/04/25 ( تصویب صورت های مالی ) 1397/06/14
لیست اسامی حاظر در مجمع 1397/04/25(تصویب صورت های مالی ) 1397/04/26
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1396.04.24 1396/05/22
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 96/04/24( تغییر هزینه های صندوق) 1396/05/21
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 96/04/24(تصویب صورتهای مالی منتهی به 95/12/30) 1396/05/21
معرفی مدیران سرمایه گذاری جدید 1396/05/21
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 24/04/96 ( تغییر هزینه های صندوق) 1396/04/24
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 24/04/96 ( تصویب صورت های مالی ) 1396/04/24
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 26/01/96 (تغییر اساسنامه و امید نامه) 1396/01/26
آگهی روزنامه مجمع مورخ 95.03.08 1395/04/09
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 08/03/95( تغییر هزینه های حسابرس و نرم افزار) 1395/04/08
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 08/03/95(تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/94) 1395/03/22
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 08/03/95 (تصویب صورتهای مالی) 1395/03/09
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 08/03/95 (تغییر هزینه های صندوق) 1395/02/09
آگهی روزنامه مجمع مورخ 94.06.07 1394/07/19
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 07/06/94 (تغییر متولی و حسابرس) 1394/07/12
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 07/06/94 (تغییر هزینه متولی) 1394/07/12
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 31/04/94 1394/07/08
آگهی روزنامه مجمع مورخ 94.04.06 1394/06/02
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 06/04/94 1394/05/11
آگهی روزنامه مجمع صندوق پویا مورخ 17/03/93 1393/07/02
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 17/03/93 ( تغییر حسابرس و تمدید فعالیت ) 1393/07/02
اصلاحیه صورتجلسه مجمع مورخ 17/03/93 ( تصویب صورتهای مالی منتهی به 04/01/92) 1393/05/11
اصلاحیه صورتجلسه مجمع مورخ 17/03/93 ( تصویب صورتهای مالی منتهی به 04/01/93) 1393/05/11
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 04-04-1393 1393/04/25
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 17/03/93 ( تغییر هزینه ها ) 1393/04/07
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 17/03/93 ( تصویب صورتهای مالی منتهی به 04/01/92) 1393/04/07
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 17/03/93 ( تصویب صورتهای مالی منتهی به 04/01/93) 1393/04/07
گزارش عملکرد صندوق برای سال منتهی به 04-01-1393 1393/01/30
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 04-10-1392 1392/10/21
آگهی روزنامه مجمع فوق العاده مورخ 22-03-1392 1392/08/12
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 12 ماهه منتهی به 04-01-1391 1392/08/07
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 6 ماهه منتهی به04-07-1392 1392/08/07
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 12 ماهه منتهی به 04-01-1388 1392/08/07
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 12ماهه منتهی به 04-01-1389 1392/08/07
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 12 ماهه منتهی به 04-01-1392 1392/08/07
گزارش عملکرد صندق برای دوره 12ماهه منتهی به 04-01-1390 1392/08/07
آگهی روزنامه مجمع فوق العاده مورخ 06-06-1392 1392/07/27
مجمع فوق العاده مورخ 12-10-1390 1392/06/31
مجمع فوق العاده مورخ 06-06-1392 1392/06/31
مجمع عمومی عادی سالیانه 1389/04/15
مجمع فوق العاده 1387/09/30