اخبار

عنوان تاریخ درج
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا 1398/09/10 ( اصلاح ترکیب داراییها ) 1398/09/10
آگهی دعوت به مجمع جهت اصلاح ترکیب دارایی های مجاز 1398/08/29
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 98/04/04 ( اصلاحیه تغییرهزینه امید نامه) 1398/04/10
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا 1398/04/04 ( تصویب صورت های مالی ) 1398/04/04
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 26/01/96 (تغییرهزینه امید نامه) 1398/04/04
دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق 1398/03/25
آگهی دعوت به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29 1398/03/25
آگهی دعوت به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی منتهی به 96/12/29 1397/04/10
تعدیل نماد 1395/11/13
دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق 1395/02/30
دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی 1395/02/29
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ٠٧/٠٦/٩٤ نزد سازمان 1394/07/13
ثبت صورتجلسه مجمع تصویب صورهای مالی 1394/07/09
دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق 1394/06/05
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ٠٦/٠٤/٩٤ نزد سازمان 1394/05/01
دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی 1394/03/27
دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصمیم گیری در مورد موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری 1394/03/27
پذیرش درخواست های صدور واحد های سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار 1394/01/25
دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق 1393/03/13
دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی 1393/03/13
دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصمیم گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق 1393/03/13
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري- ديروز، امروز و فردا 1391/03/02