صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري- ديروز، امروز و فردا

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در شرايطي با نرخ بازدهي بالاتر از بانك‌ها وارد بازار سرمايه شدند كه در موج اول، توانستند تعداد قابل توجهي از سرمايه‌گذاران حقيقي را در صندوق‌هاي با درآمد ثابت و متغير جذب كنند.

اما افت بازار و روند منفي بورس تهران در سال ٩٠ خروج بخش قابل توجهي از نقدينگي سهامداران غيرحرفه‌اي را كه به اميد كسب بازدهي وارد صندوق‌ها شده بودند، سبب شد. به طوري كه....