تعدیل نماد

احتراما" به استحضار می رساند با توجه به اطلاعات منتشره در مورد نماد " وتجارت "  قیمت سهم مزبور از تاریخ ١٠/٠٩/١٣٩٥ به ٨٠٤ ریال تعدیل گردیده است.
 
                                                                          با تشکر    
                                                                  صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا