آگهی دعوت به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29

به استحضار کلیه سهام داران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تصویب صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29 و سایر مواردی که در اختیار مجمع است، ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1398/04/04 در محل تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک 31، برگزار می گردد.
 

                                                                                                                                             باتشکر

                                                                                                                            صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا