لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 98/04/04 ( اصلاحیه تغییرهزینه امید نامه)

اطلاعیه منتشره در تاریخ 98/04/04 د رخصوص تغییر هزینه های امیدنامه از " لیست اسامی حاضر در مجمع صندق پویا مورخ 96/01/26" به "  لیست اسامی حاضر د رمجمع صندوق پویا مورخ 98/04/04" تغییر یافت.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل