دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان امید نهایت نگر 350 %35.00
2 امیر محمد سلامتی 300 %30.00
3 شرکت کارگزاری نهایت نگر 150 %15.00
4 علیرضا مشهدی فراهانی 100 %10.00
5 فرهاد عبداله زاده 100 %10.00