بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری نهایت نگر 500 %50.00
2 امیر محمد سلامتی 300 %30.00
3 علیرضا مشهدی فراهانی 100 %10.00
4 فرهاد عبداله زاده 100 %10.00