ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی- نبش کوچه اتحاد- پلاک 51 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 74 تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی- نبش کوچه اتحاد- پلاک 51 84454000 صندوق سرمایه گذاری پویا