جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 412,865 88.92 1,717,917 86.53 1,770,825 85.53 1,729,229 85.3
اوراق مشارکت 6,755 1.45 33,573 1.69 74,771 3.61 77,893 3.84
سپرده بانکی 34,081 7.34 212,856 10.72 215,730 10.42 211,723 10.44
وجه نقد 2,434 0.52 2 0 3 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 8,195 1.76 20,924 1.05 9,108 0.44 8,300 0.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 138,639 29.86 457,306 23.03 452,877 21.87 447,251 22.06