جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 126,190 90.21 373,591 82.38 299,281 62.75 294,529 61.64
اوراق مشارکت 2,949 2.11 2,043 0.45 5,998 1.26 46,515 9.73
سپرده بانکی 4,471 3.2 55,749 12.29 144,428 30.28 127,075 26.59
وجه نقد 211 0.15 3 0 3 0 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 6,065 4.34 22,084 4.87 27,238 5.71 9,708 2.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 52,996 37.89 142,692 31.47 122,221 25.63 123,647 25.88