جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 145,863 86.4 537,906 76.86 646,795 80.95 690,549 82.58
اوراق مشارکت 4,688 2.78 34,035 4.86 38,013 4.76 45,850 5.48
سپرده بانکی 11,949 7.08 121,996 17.43 110,977 13.89 98,572 11.79
وجه نقد 199 0.12 2 0 3 0 5 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 6,124 3.63 5,928 0.85 3,216 0.4 1,214 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 58,471 34.63 146,310 20.91 165,574 20.72 170,135 20.35