بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 120,135 91.51 371,109 92.83 395,675 93.83 429,662 94.66
اوراق مشارکت 2,939 2.24 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,375 1.81 12,324 3.08 6,351 1.51 7,648 1.68
وجه نقد 217 0.17 3 0 3 0 5 0
سایر دارایی ها 5,619 4.28 16,326 4.08 19,648 4.66 16,590 3.65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 50,723 38.64 140,174 35.06 146,722 34.79 163,312 35.98