جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 171,913 87.02 992,841 88.16 1,369,470 90.38 1,423,978 90.8
اوراق مشارکت 5,813 2.94 44,957 3.99 49,175 3.25 59,062 3.77
سپرده بانکی 13,510 6.84 83,305 7.4 85,653 5.65 84,384 5.38
وجه نقد 194 0.1 3 0 4 0 1 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 6,125 3.1 5,130 0.46 10,891 0.72 807 0.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 64,775 32.79 258,611 22.96 399,456 26.36 400,040 25.51