جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 438,499 88.75 1,624,906 86.4 1,491,514 87.43 1,509,973 89.09
اوراق مشارکت 8,538 1.73 83,708 4.45 94,968 5.57 95,821 5.65
سپرده بانکی 36,406 7.37 162,249 8.63 109,023 6.39 76,855 4.53
وجه نقد 2,380 0.48 3 0 3 0 5 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 8,241 1.67 9,885 0.53 10,351 0.61 12,268 0.72
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 144,475 29.24 416,464 22.14 378,621 22.2 374,559 22.1