جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 133,153 87.51 335,124 64.71 386,031 70.12 421,971 75.25
اوراق مشارکت 3,833 2.52 26,854 5.19 27,445 4.99 32,036 5.71
سپرده بانکی 8,776 5.77 144,786 27.96 126,072 22.9 103,907 18.53
وجه نقد 205 0.13 2 0 2 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 6,190 4.07 11,130 2.15 10,972 1.99 2,858 0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 55,565 36.52 131,416 25.37 140,364 25.5 150,322 26.81