بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 106,763 91.36 250,369 92.21 264,732 88.34 254,245 83.98
اوراق مشارکت 3,050 2.61 5,152 1.9 6,063 2.02 4,943 1.63
سپرده بانکی 1,666 1.43 8,696 3.2 18,615 6.21 37,757 12.47
وجه نقد 229 0.2 3 0 3 0 0 0
سایر دارایی ها 5,145 4.4 7,299 2.69 10,245 3.42 5,816 1.92
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 45,816 39.21 109,362 40.28 120,786 40.31 117,415 38.78